Privacy statement

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Opschudders B.V. (hierna Opschudders).

 

Verwerking van persoonsgegevens door Opschudders

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dit kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Opschudders verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacystatement beschrijven wij dit op een overzichtelijke manier. Opschudders staat ervoor in dat uw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. We adviseren u daarom regelmatig het privacystatement na te lezen op eventuele wijzigingen Het meest actuele privacystatement kunt u vinden op onze website: https://www.opschudders.nl/

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Opschudders verwerkt voor de volgende doeleinden. De gegevens worden alleen voor deze doeleinden gebruikt en bewaard.

 1. Het uitvoeren van overeenkomsten
  Wij verwerken persoonsgegevens om overeenkomsten die we sluiten met klanten en leveranciers te kunnen uitvoeren
 2. Sollicitatieproces
  Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van het inschatten van de juiste kandidaat voor het vervullen van een vacature
 3. Voor marketingactiviteiten
  Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van marketingactiviteiten. Dit kunnen zijn oud- en bestaande relaties die zich hebben ingeschreven via de website voor de nieuwsbrief.
 4. Afhandeling van de door u gevraagde informatie;
  Indien u meer informatie wenst over onze dienstverlening dan verwerken wij uw gegevens om u reactie te kunnen geven.
 5. Relatiebeheer
  Wij gebruiken contactgegevens ten behoeve van communicatie met onze zakelijke relaties en voor het verzenden van een nieuwsbrief.

 

Welke grondslagen zijn van toepassing?

Opschudders verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 1. Uitvoeren van overeenkomsten
  Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van klanten en leveranciers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten.
 2. Toestemming van de betrokkenen

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Hiervoor vragen wij uw toestemming. Opschudders vraagt toestemming aan de sollicitant voor het verwerken van persoonsgegevens voor werving- en selectieprocedures, bijvoorbeeld voor het contact opnemen met de sollicitant om sollicitatiegesprekken in te plannen of het doorgeven van informatie aan sollicitanten over de vacature. Daarnaast kan Opschudders de sollicitant om toestemming vragen om de persoonsgegevens langer te bewaren voor een toekomstige vacature.

 

Met wie deelt Opschudders uw gegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Het delen van uw gegevens gebeurt alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 1. Eigen werknemers
  We delen de gegevens met medewerkers wanneer het verwerkingsdoel in lijn ligt met hun functie.
 2. Leveranciers en onderaannemers die voor Opschudders werken
  We werken samen met dienstverleners die onze ICT-systemen bouwen en beheren. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in (verwerkers)overeenkomsten.

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking, gebruikt Opschudders technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. In dit kader, zal Opschudders uw persoonsgegevens beveiligen op een manier dat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden.

Hoe lang bewaart Opschudders uw persoonsgegevens?

 • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, tenzij de persoonsgegevens door een wettelijke verplichting eerder vernietigd moeten worden. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd;
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan;
 • Gegevens voor marketingactiviteiten worden maximaal 1 jaar bewaard nadat het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt is vervuld, nadat er contact is geweest in het kader van het aanbieden van producten of diensten.

Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen of internationale organisaties

Opschudders draagt geen persoonsgegevens over aan derde landen of internationale organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

 

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Onder de AVG heeft u de volgende rechten:

 • Recht op informatie en inzage (artikel 13,14 en 15 AVG);
  U mag uw eigen persoonsgegevens bekijken en zo nodig wijzigen. Indien u inzage wilt van de persoonsgegevens die Opschudders over u heeft verkregen, kunt u uw recht op inzage uitoefenen door een aanvraag in te dienen bij Opschudders.
 • Recht op rectificatie (artikel 16 AVG);
  Indien u wenst wijzigingen aan te brengen in uw persoonsgegevens die resulteren uit het inzageverzoek, kunt u een verzoek indienen bij Opschudders om deze gegevens te wijzigingen. U kunt Opschudders een verzoek doen tot aanpassing, correctie, verwijdering of afscherming van uw gegevens.
 • Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’) (artikel 17 AVG);
  U kunt Opschudders verzoeken om persoonsgegevens te wissen. Dit is van toepassing indien:

  • de verwerking niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  • de verwerking is gebaseerd op toestemming en u uw toestemming intrekt;
  • er gegronde bezwaren zijn tegen de verwerking;
  • de persoonsgegevens onrechtmatig zouden zijn verwerkt.
 • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG);
  Indien u vermoed dat Opschudders uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt, kunt u verzoeken de verwerking te beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG);
  Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming of de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen. Opschudders zal deze verstrekken in een gestructureerd en standaard format. Op deze manier kunt u uw gegevens overdragen aan een andere verwerker.
 • Recht van bezwaar (artikel 21 AVG);
  Indien u enig bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u een verzoek sturen naar Wij reageren binnen vier weken op uw verzoek. De periode kan met 2 maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. Van zo’n verlenging wordt u op de hoogte gesteld.

Heeft u een klacht over de wijze waarop Opschudders uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dit melden bij info@opschudders.nl. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hen bereiken via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Contactgegevens

Opschudders B.V.

Europalaan 400
3526 KS  UTRECHT

+31 (0)6 23 62 02 76
info@opschudders.nl

Scroll naar boven